IEEE Beijing Section

Home Executive committee

Executive committee

Ruan Qiuqi

Chair

qqruan@bjtu.edu.cn

Wen Yinghong

Vice  Chair

yhwen@bjtu.edu.cn

Zhou Mengqi

Vice Chair

zhou698@vip.sina.com

An Gaoyun

Secretary/Treasurer

an.gaoyun@gmail.com

Li Hua

Technical Activities Committee Chair

lihua@ict.ac.cn

Wen Yinghong

Education Committee Chair

yhwen@bjtu.edu.cn

Hu Yinfu

Membership Development Committee Chair

huyinfu@hotmail.com

He Mang

Professional Activities Committee Chair

hemang@bit.edu.cn

He Jinliang

Awards & Recognition Committee Chair

hejl@tsinghua.edu.cn

Qiu Xuejun

Humanitarian Technology Activities Committee Chair

xj7628@163.com

Mei Shengwei

Fellows Committee Chair

meishengwei@tsinghua.edu.cn

Zhou Mengqi

Conference Committee Chair

zhou698@vip.sina.com

Ni Rongrong

Zhang Man

Student Activities Committee Chair

rrni@bjtu.edu.cn

zhangman@nlpr.ia.ac.cn

Dong Jing

Women in Engineering Committee Chair

jdong@nlpr.ia.ac.cn

Feng Jinjun

Industry Committee Chair

fengjj@ieee.org

An Gaoyun

Chapter Coordination Committee Chair

an.gaoyun@gmail.com

Feng Jinjun

Proposal Committee Chair

fengjj@ieee.org